Telefoon

06 - 36 50 40 68

 

Algemene voorwaarden Segeren Expertise V.O.F.

 

Algemene Voorwaarden Segeren Expertise V.O.F. v2018-2.1. Pagina 1 van 5

 

Artikel 1. Algemeen

 1. De onderhavige voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing

op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van opdrachten

tussen Segeren Expertise V.O.F., hierna te noemen: “Het expertisebureau”, en een Opdrachtgever

waarop Het expertisebureau deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, alsmede op al hetgeen zich,

naar aanleiding van of in verband met die aanbiedingen en/of opdrachten, mocht voordoen.

 1. Verwijst de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan

wijst Het expertisebureau deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin Het expertisebureau

schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren.

 1. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van de “Opdrachtgever”, zijn daaronder mede begrepen alle

Opdrachtgevers, die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

Artikel 2. Opdracht

Een opdracht heeft slechts betrekking op het daarbij aangegeven doel; er kan geen gevolg voor enig ander doel

aan worden verbonden.

Artikel 3. Opdrachtbevestiging/overeenkomst

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door Het

expertisebureau aan de Opdrachtgever, met aanduiding van het betreffende object of schadegeval, tenzij de

Opdrachtgever de opdracht, voldoende duidelijk omschreven, schriftelijk heeft verstrekt of bevestigd.

 1. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Het expertisebureau zijn

bevestigd en/of akkoord bevonden.

Artikel 4. Verplichtingen van Het expertisebureau

Het expertisebureau zal de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet

en onbevooroordeeld, zoals dat van een onpartijdig expert en vertrouwensman mag worden verwacht.

Artikel 5. Deskundigen

 1. Indien en voor zover Het expertisebureau dat nodig acht voor deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal zij

zich kunnen doen bijstaan door één of meer deskundigen.

 1. Het expertisebureau zal bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het expertisebureau is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Het expertisebureau is verplicht tot geheimhouding jegens derden van al hetgeen haar, in het kader van de

opdracht, ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van de inhoud van haar rapport aan de Opdrachtgever;

dit alles behoudens de noodzaak, tot behoorlijke uitvoering van de opdracht, tot de aanwijzing door Het

expertisebureau van één of meer deskundigen.

 1. Indien Het expertisebureau één of meer deskundigen heeft aangewezen, zal zij aan deze deskundige(n) een

geheimhoudingsplicht, als genoemd in lid 1 van dit artikel, opleggen.

 1. De Opdrachtgever zal alle rapporten etcetera, die hij terzake van Het expertisebureau ontvangt, als strikt

vertrouwelijk behandelen en deze niet anders gebruiken dan waarvoor zij zijn bedoeld.

Artikel 7. Condities voor uitvoering van opdracht

De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdracht onder zodanige condities kan geschieden, als

de aard van de opdracht redelijkerwijs met zich meebrengt.

Artikel 8. Gegevens van Opdrachtgever

 1. Bij, of zo spoedig mogelijk na, het verlenen van de opdracht, verstrekt de Opdrachtgever aan Het

expertisebureau al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

Met name dient de Opdrachtgever, indien Het expertisebureau dat verlangt en op de door Het expertisebureau

daartoe aangegeven wijze, schriftelijke informatie aan Het expertisebureau te verstrekken.

 1. Het expertisebureau moet ervan uit kunnen gaan, dat die gegevens correct en volledig zijn. Mocht(en) Het

expertisebureau en/of door haar aangewezen deskundigen, als bedoeld in artikel 5, als gevolg van onjuistheid

en/of onvolledigheid van die gegevens schade lijden, dan is de Opdrachtgever gehouden die schade aan de

benadeelde(n) te vergoeden. Algemene voorwaarden Segeren Expertise V.O.F.

Algemene Voorwaarden Segeren Expertise V.O.F. v2018-2.1. Pagina 2 van 5

 

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging

 1. 1. Op grond van (een) voor haar dringende reden(en) zal Het expertisebureau de verdere uitvoering van de

reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke

dientengevolge door de Opdrachtgever mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de

Opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk – zulks ter keuze van Het expertisebureau – verslag over de

reeds verrichte werkzaamheden.

 1. De Opdrachtgever zal aan Het expertisebureau de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden vergoeden,

waarbij de bepalingen van art. 13 toepassing zullen vinden.

Artikel 10. Beëindiging en ontbinding

 1. Het expertisebureau is gerechtigd om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de

overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden of op te zeggen, door een

schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist,

onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien de Opdrachtgever:

 1. In staat van faillissement is verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling

indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd of overgaat tot

gedeeltelijke of gehele liquidatie van zijn bedrijf.

 1. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld dan wel, in geval het een rechtspersoon betreft, een

besluit tot ontbinding wordt genomen.

 1. Bij beslag van welke aard dan ook.
 2. Enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt.
 3. Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen dan wel

overigens één of meer van zijn verplichtingen jegens Het expertisebureau niet nakomt.

 1. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen

de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling

van zijn bedrijf.

 1. In algemene zin in al die gevallen waarin, na het sluiten van de overeenkomst, aan Het expertisebureau

omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn

verplichtingen niet zal nakomen.

 1. Indien de Opdrachtgever, nadat één of meer van voornoemde gevallen zich heeft voorgedaan en Het

expertisebureau om die reden haar werkzaamheden heeft beëindigd, alsnog zijn verplichtingen jegens Het

expertisebureau nakomt, zal Het expertisebureau slechts gehouden zijn mondeling of schriftelijk – zulks te

harer keuze – verslag te doen van de reeds verrichte werkzaamheden.

 1. In de in lid 1 genoemde gevallen is Het expertisebureau tevens gerechtigd, te harer keuze, de nakoming van

haar verplichtingen op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, met eventuele rente en kosten, geheel

heeft ontvangen.

Artikel 11. Rapport

 1. Aan het slot van de uitvoering van de opdracht brengt Het expertisebureau aan de Opdrachtgever

schriftelijk rapport uit van haar bevindingen.

 1. Telkens wanneer Het expertisebureau dat nodig acht, dan wel partijen dat hebben afgesproken, brengt Het

expertisebureau tussenrapport aan de Opdrachtgever uit.

Artikel 12. Beëindiging en bewaarplicht

 1. De werkzaamheden van Het expertisebureau eindigen (behoudens het geval van tussentijdse beëindiging

als omschreven in art . 10) met de indiening van het eindrapport met betrekking tot de door haar aanvaarde

opdracht.

 1. Het expertisebureau zal alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die betrekking

hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van vijf jaren na de indiening

van het rapport bewaren; overige materiële zaken, die betrekking hebben op het onderwerp van de opdracht,

zullen door Het expertisebureau niet langer dan twaalf maanden na de indiening van het rapport behoeven te

worden bewaard. Algemene voorwaarden Segeren Expertise V.O.F.

Algemene Voorwaarden Segeren Expertise V.O.F. v2018-2.1. Pagina 3 van 5

 

Artikel 13. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden, zonder enige korting, middels

storting of overmaking op een door Het expertisebureau aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na

factuurdatum. De op het bankrekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als

betalingsdag aangemerkt.

 1. Het expertisebureau heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor

de betaling te verlangen.

 1. Vragen en/of reclames over in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling worden genomen,

wanneer deze gemotiveerd schriftelijk tot uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de declaratie worden

ingediend. Vragen en/of reclames ten aanzien van declaraties welke zijn ingediend na de eerder genoemde

termijn van 14 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Alsdan worden de declaraties als tussen

partijen juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of reclames schorten de betalingsverplichtingen van cliënt

niet op.

 1. Alle betalingen dienen door cliënt te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. De

betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande vorderingen.

 1. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie door cliënt, is de cliënt zonder

nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 14. Rente en kosten

 1. De door cliënt verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der

algehele voldoening bedraagt 1,5% per maand of een gedeelte daarvan.

 1. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de

declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt. Indien de opdrachtgever consument is,

worden incassokosten in rekening gebracht volgens de nieuwe Wet Incassokosten (excl. BTW):

– Minimumtarief € 40,-

– 15% over eerste € 2.500,-

– 10% over volgende € 2.500,-

– 5% over volgende € 5.000,-

– 1% over de volgende € 190.000,-

– 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de

verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Het expertisebureau is jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk, indien de opdracht voldoet aan het

in artikel 2 alsmede aan het in artikel 4 bepaalde; zulks met inachtneming van het nader in dit artikel en in

artikel 16 bepaalde, tenzij er aan de zijde van Het expertisebureau sprake is van opzet of bewuste

roekeloosheid.

 1. Behoudens aansprakelijkheid van Het expertisebureau krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en

algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is Het expertisebureau niet aansprakelijk voor en

derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan

ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen

zowel bij de Opdrachtgever als bij derden ontstaan ten gevolge van:

 1. Ondeugdelijke condities, als bedoeld in artikel 7 en onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in

artikel 8.

 1. Onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 8, meer speciaal waar het betreft de door Het

expertisebureau verlangde gegevens, voor zover Het expertisebureau de omstandigheden, ter verkrijging van

zodanige gegevens, redelijkerwijs niet heeft kunnen waarnemen.

 1. Door Het expertisebureau niet verrichte werkzaamheden, voor zover Het expertisebureau die

werkzaamheden, in het kader van het in artikel 2 alsmede in artikel 4 bepaalde, redelijkerwijs niet behoefde te

verrichten.

 1. Fouten en/of vertragingen, ontstaan door de incorrecte werking van apparatuur, die door Het

expertisebureau bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt

dat Het expertisebureau in de zorg voor die apparatuur is tekortgeschoten. Algemene voorwaarden Segeren Expertise V.O.F.

Algemene Voorwaarden Segeren Expertise V.O.F. v2018-2.1. Pagina 4 van 5

 

Deze uitsluiting geldt zowel in het geval de bedoelde incorrecte werking is veroorzaakt door het uitvallen of

haperen in de stroomvoorziening en/of andere van buiten de apparatuur komende oorzaken, waarvan Het

expertisebureau de voorkoming niet in de hand heeft, als door gebreken van de apparatuur, inclusief eventuele

software, zelf.

 1. Het niet of niet tijdig gereed komen van het rapport.
 2. De verrichtingen en handelingen van de in het kader van artikel 5 van deze algemene voorwaarden

aangewezen deskundigen.

 1. Het expertisebureau is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan, door of vanwege de

Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken.

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Het expertisebureau voor aanspraken van derden ter zake van schade aan,

door of vanwege de Opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken voor de uitvoering

van de werkzaamheden door Het expertisebureau, alsook ter zake van schade aan te inspecteren zaken.

 1. Voor indirecte schade is Het expertisebureau nimmer aansprakelijk.

Artikel 16. Aansprakelijkheidsbeperking en verjaring

 1. Eventuele aansprakelijkheid van Het expertisebureau is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat zij heeft

ingebracht met een maximum van de totale honorering en ingevolge door de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Het expertisebureau in het desbetreffende geval wordt

uitgekeerd. Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.

 1. Iedere vordering tegen Het expertisebureau verjaart één jaar na de datum van indiening van het rapport bij

de Opdrachtgever.

Artikel 17. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Het expertisebureau tegen alle aanspraken van derden, zowel ter zake van de

uitvoering van de opdracht als ter zake van het door Het expertisebureau uitgebrachte rapport.

Artikel 18. AVG

De Opdrachtgever geeft hierbij aan Het expertisebureau toestemming voor de verwerking van alle gegevens

van de Opdrachtgever welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de

Opdrachtgever en Het expertisebureau, alsmede voor de verwerking van alle gegevens die door de

Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst en/of voorafgaand aan het sluiten van de

overeenkomst aan Het expertisebureau ter beschikking zijn gesteld.

Het expertisebureau is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan

het gebruik door Het expertisebureau noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.

De Opdrachtgever en Het expertisebureau erkennen dat de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor

de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan de wettelijke verplichting(en) van Het expertisebureau,

om de belangen van de Opdrachtgever te beschermen, dan wel voor de behartiging van legitieme belangen van

Het expertisebureau.

Het expertisebureau zal deze gegevens niet voor een ander doel gebruiken dan noodzakelijk is voor de

uitvoering van de overeenkomst dan wel om te voldoen aan enige wettelijke verplichting.

De Opdrachtgever geeft bovendien reeds nu voor alsdan aan Het expertisebureau toestemming om de

gegevens te bewaren zolang er voor Het expertisebureau enige (wettelijke of fiscale) bewaartermijn geldt. De

gegevens zullen in ieder geval niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor

het uitvoeren van de overeenkomst.

De Opdrachtgever verklaard hierbij bekend te zijn met zijn/haar rechten ter zake, waaronder doch niet

uitsluitend begrepen het recht op inzage, het recht om voornoemde toestemming in te trekken en het recht

om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij

ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden. Informatie is vertrouwelijk als dit

door één van de partijen als zodanig is aangeduid.

Het expertisebureau treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met

betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard

van de verwerking. Algemene voorwaarden Segeren Expertise V.O.F.

Algemene Voorwaarden Segeren Expertise V.O.F. v2018-2.1. Pagina 5 van 5

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van alsmede op de uitvoering van

opdrachten door Het expertisebureau is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd

worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door middel van arbitrage,

overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.

 1. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich, voor

spoedeisende aangelegenheden, te wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank in kort geding,

in welk verband slechts de President van de Arrondissementsrechtbank binnen het vestigingsgebied van het

desbetreffende expertisebureau bevoegd is, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire maatregelen

en de middelen om die in stand te houden.

 1. Door deze arbitrale clausule wordt evenmin uitgesloten de bevoegdheid van Het expertisebureau om zich

ter invordering van een factuur en de daarmee gerelateerde interest en incassokosten, in het geval dat

ingevolge artikel 13 en 14 de betalingstermijn van een factuur wordt overschreden, te wenden tot de bevoegde

Burgerlijke Rechter, in welk verband slechts de Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied van het

desbetreffende expertisebureau bevoegd is, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

 1. Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Het expertisebureau om het geschil

voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde President van de

Arrondissementsrechtbank of Burgerlijke Rechter.

Artikel 20. Deponering Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel