Telefoon

06 - 36 50 40 68

Expertise

Direct na ontvangst van een opdracht wordt contact opgenomen met betrokken partijen en worden (indien gewenst schriftelijke) afspraken gemaakt voor expertise.
Om de omstandigheden, oorzaak en omvang van de schade te kunnen bepalen wordt door de expert op locatie met alle partijen gesproken en wordt op de schadelocatie een inspectie uitgevoerd.

Naar aanleiding van de gesprekken en de inspectie wordt door de expert een voorlopig rapport van expertise opgesteld met vermelding van de eerste bevindingen.

Zodra alle feiten zijn verzameld en de omvang van de schade is vastgesteld wordt door de expert een definitief rapport van expertise opgesteld.
Een geschil met uw aannemer over gebreken, opleverpunten, meer-, minderwerk of bouwfouten?
Door middel van een gedegen bouwkundige expertise door Segeren Expertise staat u juridisch sterk! Segeren Expertise werkt voor alle grote rechtsbijstandsverzekeraars en is in het veld de rechterhand van juristen en advocaten. Steeds meer advocatenkantoren maken gebruik van onze expertise in het onderzoeken van geschillen op bouwkundig gebied.

Ook voor bindende adviezen tussen rechtsbijstandsverzekeraars en advocatenkantoren bent u aan het juiste adres, eveneens worden wij ingeschakeld als gerechtelijk (bouwdeskundige) voor rechtbanken.

Bouwkundige vooropnames (vastlegging nul situatie)

Bij bouwactiviteiten die trillingen of zettingen veroorzaken zoals sloop- en heiwerkzaamheden, het in- en uittrillen van damwanden, grondwerkzaamheden, rioleringsprojecten, bemaling, dijkverzwaringen en bouwverkeer is het ontstaan van schade aan belendende woningen/panden niet uit te sluiten.
Bij een vooropname vindt een visuele inspectie aan de betreffende belendingen plaats en worden de geconstateerde gebreken tekstueel en door middel van een fotoreportage vastgelegd. Op verzoek kunnen de rapportages worden gedeponeerd bij een notaris.

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden, het betreft dan ook altijd maatwerk. De uitkomst van een meting wordt mede bepaald door de plaats en het karakteristiek van de opnemer, de signaalverwerking en de duur van de meting. De SBR-richtlijn schrijft voor welke eisen gelden voor meetapparatuur, meetmethode, bepaling van trillingssterkte en grenswaarden. Ook wat het plaatsen van de opnemer en interpretatie van de meetgegevens betreft, dient de SBR-richtlijn te worden gevolgd.

Hoogtemeting

Bij een hoogtemeting zal de hoogte van de belending ten opzichte van het N.A.P. worden ingemeten en de resultaten worden vastgelegd.

Taxaties conform artikel 7:960 BW

Met een rapport conform artikel 7:960 BW wordt de waarde van de te verzekeren onroerende zaken vooraf vastgelegd, zodat bij een calamiteit en de hierop volgende schade-uitkering hieromtrent geen menings- en/of vermogensverschil kan of zal ontstaan.